Algemene voorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden 2020-2021

De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die door Het VerkeersCollege, hierna te noemen HVC, worden verzorgt.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding geschied telefonisch door middel van het verstrekken van het e-mail adres van de kandidaat
of schriftelijk door het ondertekenen van de les overeenkomst.

Indien betaling via een bedrijf plaatsvindt verzoeken wij u, dit door het bedrijf via de mail te laten bevestiging.

HVC kan, met opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

De acceptatie van de aanmelding heeft tot gevolg dat de aanmelder en HVC een overeenkomst hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken.

Voor het rijbewijs gelden medische eisen. Indien u medische beperkingen heeft of hieraan twijfelt (bijv. oogafwijkingen) verzoeken wij u vooraf uw arts te raadplegen.
Bij gebleken medische ongeschiktheid achteraf vindt geen restitutie van les- of examengeld plaats.

De opleiding

HVC geeft de opleiding overeenkomstig de in onze documentatie, website  en/of offerte omschreven methoden.

Bij aanmelding voor de Auto (B) opleiding wordt er eenmalig € 25,- (aanmeldkosten) in rekening gebracht.
Dit geldt ook bij de aanmelding van SOOB opleidingen.

Acties

Een actieprijs geldt niet in combinatie met andere acties van HVC.
En alleen voor nieuwe cursisten.
De cursist mag aangeven van welke actie hij / zij gebruik wil maken.

Annulering (theorie)

Annulering van inschrijving is niet mogelijk, tenzij:

a) de annulering schriftelijk / via de mail geschiedt en deze uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding door HVC is ontvangen.

b) bij annulering zal een vergoeding voor reservering van een cursusplaats, administratiekosten, en het examengeld in rekening worden gebracht.

c) bij het verzetten van de opleiding door de opdrachtgever zal een vergoeding voor administratiekosten in rekening gebracht worden.

Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt, zonder aan bovengenoemde regels te hebben voldaan, zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

Afmelden examen: indien de examenaanvraag is ingediend bij het CBR, dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie hiervan is niet mogelijk.

Bij eventueel onvoldoende deelname aan de cursus, heeft HVC het recht de cursus en het examen uiterlijk tot 14 dagen voor aanvang te verzetten of te annuleren. 
Betaalde cursus en examengelden zullen dan worden teruggestort.

Annulering (praktijk)

Bij annulering en verzetten van reeds afgesproken praktijklessen zal het onderstaande in rekening worden gebracht.

a) Losse lessen: afmelding 72 uur (3 werkdagen) vóór aanvang van de les is zonder kosten. Daarna berekenen wij het volledige les bedrag.

b) Spoedopleidingen:

afmelding tot 4 weken vóór aanvang van de opleiding het halve cursusbedrag; daarna wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

c) Afmelden examen: indien de examenaanvraag is ingediend bij het CBR, dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie hiervan is niet mogelijk.

HVC heeft het recht de cursus en het examen uiterlijk tot 72 uur voor aanvang te verzetten of te annuleren. Betaalde cursus en examengelden worden dan teruggestort.

Afzegging/annulering 

Dient tijdens de kantooruren van HVC te geschieden persoonlijk aan de balie of telefonisch.
Afzegging per e-mailbericht, whatsapp, sms-berichten en de voicemail worden niet geaccepteerd als opzegging.

Betaling

Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden. Na de herinnering volgt een aanmaning.
Voor Follow up van de aanmaning zal € 25,- extra aan kosten worden berekend. Daarna zal het bedrag uit handen gegeven worden aan een incassobureau.
Alle extra kosten daaruit voorvloeiend zullen op de kandidaat verhaald worden.

Facturen (en uitnodigingen) worden verstuurd via de e-mail.
Indien ze op verzoek van de kandidaat, via de post verstuurd moeten worden zal er extra € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Algemeen

Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding/pakket waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
De geldwaarde van het pakket blijft staan voor de betreffende kandidaat, na 1,5 jaar kan er wel een toeslag worden berekent door de verkeersschool,
als er nog (of opnieuw) uit het pakket wordt gelest en/of examen gedaan wordt.

Indien een cursist zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is zal het volledige examengeld worden berekend.

Indien een cursist de benodigde documenten (legitimatie/geldig theorie) niet kan overhandigen bij het examen, dan zal het volledige examengeld worden doorberekend.

De aangeboden gratis rijles bij het volgen van rijles voor een extra rijbewijscategorie, geldt niet voor de Tractor en de Bus.

Het onbeperkt simulatorpakket is maximaal 6 maanden na aanmelding geldig (max 20 uur),
onbeperkt theoriecursus is maximaal 1 jaar na aanmelding geldig bij icm. een herexamen via HVC. (max 3x en dan examen),
onbeperkt theorie examens oefenen maximaal 2 maanden.

Examengarantie

De examengarantie’s gelden alleen als de rijopleiding volledig door de kandidaat gevolgd is zoals HVC dit geadviseerd heeft.

Daarnaast dient het advies van de instructeur voor het herexamen opgevolgd te worden.

Privacy beleid

HVC verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met HVC aangaat persoonsgegevens HVC verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de les overeenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek HVC uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Geheimhoudingsverklaring

HVC verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met HVC aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. HVC garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Het Verkeerscollege logo
Het Verkeerscollege
cbr
2todrive
vrb
veiligverkeer

© Het Verkeerscollege 2021 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure

Designpro.nl | Z-IM