Algemene voorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden 2023-24

De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en lessen die door Het VerkeersCollege,
hierna te noemen HVC, in 2023-2024 worden verzorgd.
Het volgen van rijlessen/training geldt als acceptatie van de voorwaarden van “HVC”.

Aanmelding
Aanmelding voor een opleiding geschied telefonisch, door middel van het verstrekken van het mailadres of schriftelijk door het ondertekenen van de lesovereenkomst.

Indien betaling via een bedrijf plaatsvindt verzoeken wij u dit door het betreffende bedrijf via de mail aan ons te laten doorgeven.

HVC kan, met opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

De acceptatie van de aanmelding heeft tot gevolg dat de aanmelder en HVC een overeenkomst hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken.

Voor het rijbewijs gelden medische eisen. Indien u medische beperkingen heeft of hieraan twijfelt (bijv. oogafwijkingen) verzoeken wij u vooraf uw arts te raadplegen.
Bij gebleken medische ongeschiktheid achteraf, vindt geen restitutie van les- of examengeld plaats.

Aanmeldkosten
HVC geeft de opleidingen overeenkomstig de in onze documentatie, website en/of offerte omschreven methoden.

Bij aanmelding voor de Auto (B) opleiding wordt er eenmalig € 25,- (aanmeldkosten) in rekening gebracht.
Dit geldt ook voor aanmeldingen van een SOOB opleiding.

Acties
Een actieprijs geldt niet in combinatie met andere acties van HVC. En alleen voor nieuwe cursisten.
De cursist mag aangeven van welke actie hij / zij gebruik wil maken.

Herroepingsrecht
Een Leerling, zijnde een consument, heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij HVC met toestemming van de leerling reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening.
De Leerling ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. Herroeping kan alleen schriftelijk (via de mail) plaats vinden.

Afzegging/annulering van geplande rijlessen
Dient tijdens de kantooruren van HVC  te geschieden, persoonlijk aan de balie of telefonisch.
Afzegging per e-mailbericht app, sms-berichten en de voicemail worden niet geaccepteerd als annulering.

Annulering (theorie)
Annulering van inschrijving is niet mogelijk, tenzij:

a) de annulering of het verzoek tot verzetten schriftelijk/via de mail geschiedt en deze uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding door HVC is ontvangen.

b) bij annulering zal een vergoeding voor reservering van een cursusplaats, administratiekosten, en het examengeld in rekening worden gebracht.

c) bij het verzetten van de opleiding door de opdrachtgever zal een vergoeding voor administratiekosten, in rekening worden gebracht.

Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt, zonder aan bovengenoemde regels te hebben voldaan, zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

Afmelden examen: indien de examenaanvraag is ingediend bij het CBR, dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie hiervan is niet mogelijk.

Bij eventueel onvoldoende deelname aan een cursus, heeft HVC het recht de cursus en het examen uiterlijk tot 14 dagen voor aanvang te verzetten of te annuleren.
Betaalde cursus en examengelden zullen dan worden teruggestort.

​​

Annulering (praktijk)

Bij annulering of verzetten van reeds afgesproken praktijklessen zal het onderstaande in rekening worden gebracht.

a) Losse lessen: afmelding 1 week vóór aanvang van de les is zonder kosten.
Daarna berekenen wij het volledige lesbedrag.

b) Spoedopleidingen en dagopleidingen BE, BRF en vrachtauto:
afmelding tot 4 weken vóór aanvang van de opleiding 50% van de cursusprijs; daarna wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

c) Afmelden examen: indien de examenaanvraag is ingediend bij het CBR, dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie hiervan is niet mogelijk.

d) Bij het verzetten van de (dag)opleiding door de cursist zal een vergoeding voor administratiekosten, in rekening worden gebracht.

e) Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt, zonder aan bovengenoemde regels te hebben voldaan, zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

f) HVC heeft het recht de cursus en het examen uiterlijk tot 1 week voor aanvang te verzetten of te annuleren.
Betaalde cursus en examengelden zullen dan worden teruggestort.

Lesafspraak
De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “HVC” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres.
De instructeur / trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “HVC” te voldoen.

Instructie
“HVC” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

“HVC” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.

De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur(trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

Hetzelfde type lesvoertuig
De leerling die via “HVC” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door het CBR, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Rijbevoegdheid leerling
Indien “HVC” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “HVC” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “HVC” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “HVC” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “HVC” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “HVC” te vergoeden. Indien “HVC” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “HVC” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “HVC” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Betaling
Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden. Na de herinnering volgt een aanmaning. Voor Follow up van de aanmaning zal € 25,- extra aan kosten worden berekend. Daarna zal het bedrag uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten daaruit voortvloeiend zullen op de kandidaat verhaald worden.

Facturen (en uitnodigingen) worden verstuurd via de e-mail. En zijn ook terug te vinden in de Rijbewijs-app.
Indien ze op verzoek van de kandidaat, via de post verstuurd moeten worden zal er extra € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Algemeen
Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding/pakket waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden. De geldwaarde van het pakket blijft staan voor de betreffende kandidaat,
na 1 jaar kan er wel een toeslag worden berekent door de verkeersschool, als er nog (of opnieuw) uit het pakket wordt gelest en/of examen gedaan wordt.

Indien een cursist zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is zal het volledige examengeld worden berekend.

Indien een cursist de benodigde documenten (legitimatie/geldig theorie) niet kan overhandigen bij het examen, zal het volledige examengeld worden doorberekend.

De aangeboden gratis rijles bij het volgen van rijles voor een extra rijbewijscategorie, geldt niet voor de Tractor en de Bus.

Het onbeperkt simulatorpakket is maximaal 6 maanden na aanmelding geldig (max 20 uur).

HVC is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven 2x per jaar te verhogen / aan te passen. (mei en november)

Herexamen
Het advies van de instructeur voor het herexamen dient opgevolgd te worden anders wordt er geen herexamen ingekocht.

Privacy beleid
HVC verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met HVC aangaat persoonsgegevens HVC verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek HVC uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Geheimhoudingsverklaring
HVC verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met HVC aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. HVC garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.


Het VerkeersCollege

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland
onder nummer
: 273 191 25.

 

Het Verkeerscollege logo
Het Verkeerscollege
cbr
2todrive
vrb
veiligverkeer

© Het Verkeerscollege 2024 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure

Designpro.nl | Z-IM